ಶ್ರೀ.ಲಕ್ಷ್ಮೀಸೇನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ,ರಾಯಬಾಗ
ಶ್ರೀ.ಮಹಾವೀರ ಖಾಸಗಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಯಬಾಗ
ದಿಗ್ಗೆವಾಡಿ ರೋಡ ರಾಯಬಾಗ
ತಾ||ರಾಯಬಾಗ
ಜಿ||ಬೆಳಗಾವಿ